กิตติ พง ษ์ ปลื้ม ใจ

๑๓๓ กิตติ พง ษ์ ปลื้ม ใจ ๒๐๖ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑๔ กันยายน พ. Emblem of the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand.

Emblem of the Royal Thai Air Force. Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand. Emblem of the Ministry of Defence of Thailand. 7 ตุลาคม 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ปะกลาง หมู่ที่ 2 ต. 55 คน โดยมีนายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสิงห์คำ อุษา กำนันตำบลแม่ปะ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. 7 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมร้านขนมจีนขยุ้ม ถนนสายเอเชีย อ.

59 ประชาชนในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอำเภอใกล้เคียง ที่มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมากได้เดินทางมาเปิดบัญชี และเบิกเงินจากธนาคาร ธกส. 6 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมเพทาย โรงพยาบาลแม่สอด อ. 59 ที่อาคารบ้านเอื้ออาทร แม่สอด หมู่ 9 ต. 14 พฤษภาคม 2559  นายเบรนดอน วอเทอร์ส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ จำกัด พร้อมคณะ ได้เดินทางไปทำพิธีมอบแผงโซล่าเซลล์ ให้กับนักเรียนตามโรงเรียน-โรงเรียนสาขา-ห้องเรียนเคลื่อนที่-ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในที่ต่างๆ  ซึ่งเป็นโรงเรียนชนบทในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน 31 แห่ง แผงโซล่าเซลล์ 46 แผง งบประมาณในการดำเนินการมอบประมาณ 3. 23 มีนาคม 2559 ที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 9 ต. 12 มกราคม 59  เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.

8 มกราคม 2559 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยหนาว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ตามโครงการของขวัญปีใหม่จากใจ พม. 12  ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2558 ที่เหมืองผาแดง อ. 58ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ให้การต้อนรับ รศ. 10 เครื่องมูลค่า 150,000 บาท โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณจาก นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร รศ. 2558 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสิงห์คำ อุษา ผู้ใหญ่บ้านพระธาตุ หมู่ที่ 9 ต. 6- -นายเดชวัฒน์ สร้อยสีทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.

IRC โดยมีเครือค่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนชายแดน ผู้แทนแทนจากโรงพยาบาลในอำเภอพบพระ แม่สอด แม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมอบรม ที่ห้อบประชุมโรงแรมควีพาเลส อำเภอแม่สอด จ. 30 คัน เพื่อไว้มอบให้กับผู้พิการในตำบลแม่ปะ ทั้ง 11 ตำบล โดยมีนางสาวสุภาพร จารุกุลนุกิจ ตัวแทนบริษัท ถุงเท้า ท. 57 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าฯตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ แม่สอดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ขึ้นเพื่อรักษาความสะอาด และจัดระเบียบจราจรบริเวณถนนรอบ ๆ ตลาด โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมไปถึงผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ในบริเวณตลาดสดพาเจริญ อำเภอแม่สอด จ. 1 ล้านต้น ครั้งที่ 12 เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2557 โดยมีนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเทียนชัย สิงหการ ผู้อำนวยการเหมืองฯ โดยมีผู้นำชุมชน คณะครู-นักเรียน-นักศึกษาและประชาชนจำนวนกว่า 700 คน เข้าร่วมปลูกแฝก 1.

5 ล้านต้น ถวายในหลวง นายเทียนชัย สิงหการ ผ. 17 ธันวาคม 2556 ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ต. 1,000 คน นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ. 28 พฤศจิกายน 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,200 ชุด ไปมอบให้ราษฎรผู้สูงอายุที่ประสบภัยหนาวในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างขวัญกำลังใจ โดยในช่วงเช้า ผู้แทนพระองค์ได้มอบเครื่องกนหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลคีรีราษฎร์ ณ.