ภาพ ความ เศร้า

Loxodonta africana หมายความถึงแต่ช้างสะวันนา ซึ่งเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เพศผู้มีความสูงระหว่าง 2. 20 มีการประเมินว่าช้างมีจำนวนระหว่าง 5 ถึง 10 ภาพ ความ เศร้า แต่การล่าและการทำลายถิ่นที่อยู่ลดจำนวนช้างลงเหลือเพียง 400,000 ถึง 500,000 ตัว เมื่อถึงปลายศตวรรษ ในช่วงสิบปีก่อน ค.

The Biggest Elephant Ever Killed By Man”. On Elephant Remains from Crete, with Description of Elephas creticus sp. Elephants Outwit Humans During Intelligence Test”. Cognitive behaviour in Asian elephants: use and modification of branches for fly switching”.

The Elephant’s Secret Sense: The Hidden Lives of the Wild Herds of Africa. Genetic evidence for two species of elephant in Africa”. The evolution and phylogeography of the African elephant inferred from mitochondrial DNA sequence and nuclear microsatellite markers”. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.