วัดเจ็ดยอด

Please forward วัดเจ็ดยอด error screen to cloud250. The page cannot be found The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Make sure that the Web site address displayed in the address bar of your browser is spelled and formatted correctly. If you reached this page by clicking a link, contact the Web site administrator to alert them that the link is incorrectly formatted. Click the Back button to try another link. HTTP Error 404 – File or directory not found. Go to Microsoft Product Support Services and perform a title search for the words HTTP and 404.

Web Site Setup, Common Administrative Tasks, and About Custom Error Messages. 7 แห่งราชวงศ์มังราย ต่อมาพระยาติโลกราชโปรดฯ ให้ช่างขยายเจดีย์ให้สูงและกว้างกว่าเดิมและอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเป็นเวลานานถึง 80 ปี ต่อมาเมื่อปี พ. 20 เป็นเจดีย์ทรงระฆัง มีชั้นทรงกลมประมาณ 3 ชั้นเหมือนกลีบบัวซ้อนกันอยู่ ด้านบนมีปลียอด ส่วนด้านหน้าอุโมงค์มีเศียรพระพุทธรูปหินสลักสกุลช่างพะเยา พ. 2070 โดยพระเกษเกล้าโปรดให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัด จากนั้นได้สร้างเจดีย์ และวิหาร เมื่อพระเกษเกล้า ฯ สวรรคตได้นำอัฐิมาบรรจุที่เจดีย์ของวัดนี้ด้วย วัดโลกโมฬีได้กลายเป็นวัดร้างมาหลายร้อยปี ต่อมาเมื่อปี พ.

1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตรวัดพระธาตุดอยคำสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ. 23 กลุ่ม อาทิเช่น มูเซอดำ มูเซอแดง มูเซอลาบา มูเซอเหลือง เป็นต้น . Line ID : thongteaw2 , thongteaw. Line ID : cimlee หรือ www. 15 ที่เที่ยวราชบุรี เมืองสุดชิค มีดีมากกว่าที่คิด ใกล้แค่เนี๊ยะ 100 กว่าโลเอง! Please forward this error screen to cloud250. The page cannot be found The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Make sure that the Web site address displayed in the address bar of your browser is spelled and formatted correctly. If you reached this page by clicking a link, contact the Web site administrator to alert them that the link is incorrectly formatted. Click the Back button to try another link. HTTP Error 404 – File or directory not found. Go to Microsoft Product Support Services and perform a title search for the words HTTP and 404. Web Site Setup, Common Administrative Tasks, and About Custom Error Messages. 7 แห่งราชวงศ์มังราย ต่อมาพระยาติโลกราชโปรดฯ ให้ช่างขยายเจดีย์ให้สูงและกว้างกว่าเดิมและอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเป็นเวลานานถึง 80 ปี ต่อมาเมื่อปี พ.