สถิติ วัน อังคาร

๒๐ สถิติ วัน อังคาร ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในเวลาปฏิบัติงาน ๑๓. ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๔ ก.

๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ๒๐ กันยายน พ. ๐ – ๒๒๘๐-๗๖๘๒, ๐-๒๖๒๙-๐๙๖๑, ๐ – ๒๖๒๙-๐๙๖๒ โทรสาร. Please forward this error screen to th31. 11 ธันวาคม 2018 เวลา 10:59 น. 11 ธันวาคม 2018 เวลา 09:22 น.

38 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. 04 ธันวาคม 2018 เวลา 10:29 น. 04 ธันวาคม 2018 เวลา 10:45 น. 28 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:59 น. 10 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงถนนภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก ห้วยซำมะคาว ที่ กม. 27 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:29 น.

26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:52 น. 1 แห่ง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว ที่ กม. 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 15:48 น. 12 ตอน น้ำดุก – ห้วยซำมะคาว กม. 22 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:31 น.

22 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:55 น. 21 พฤศจิกายน 2018 เวลา 17:51 น. 21 พฤศจิกายน 2018 เวลา 17:49 น. 19 มกราคม 2018 เวลา 23:36 น.