ไทยหลังอาน

The breed was formerly unknown outside Thailand, but is gaining notice in the Western world. They are also known as a Mah Thai Lang Ahn. The Thai Ridgeback is a muscular, medium-sized pariah-type dog with a wedge-shaped head, triangular-shaped prick ears, and a very short, ไทยหลังอาน coat.

It has a pronounced ridge on its back formed by hair growing in the opposite direction that extends from behind the withers to the hips. Thai Ridgebacks have a muscular and streamlined body, making them extremely agile. Eight distinctive ridge patterns have been identified: needle, feather, arrow, lute, violin, bowling pin, leaf, and saddleback. All patterns are acceptable, but must be clearly defined and symmetrical. The broader the ridge, the more highly it is prized. Thai ridgebacks are a hearty, overall healthy breed with few inherent health issues.

The breed has reproduced in Thailand almost exclusively by natural selection until the very recent past. Inbreeding depression has not been observed in the breed. Thai Ridgeback Dogs are prone to dermoid sinus. Thai Ridgebacks are an intelligent breed. The energy level is typically medium to high, with most of the day spent lounging and activity periods occurring in sporadic bursts. Well bred and properly socialized Thai Ridgebacks make loyal, loving family pets. They are naturally protective of their home and family and can be aggressive or shy when not properly socialized.

They are best kept by consistent owners who have a thorough understanding of dog behavior. The ridgeback is under a control of two groups of epistatic genes. The first determines the existence of the ridge. The ridge will appear only if there is at least one dominant allele in both groups. Coat color is also under a control of two groups of epistatic genes. The first determines the color of the coat if it should be black, brown, red or blue. The series of dominance is black to brindle to red to white.

The intensity of the coat color is under control of a set of modifying genes. The other group controls the dilution of the colors. The normal color is dominance over the diluted. The origin of the Thai Ridgeback is undocumented, but the breed was developed in eastern Thailand. The history of the breed is the subject of numerous hypotheses. The other existing purebreeds of ridgeback dog are the Rhodesian Ridgeback from Africa and the Phu Quoc Ridgeback from Vietnam, which is somewhat smaller than the Thai Ridgeback.

Archived from the original on 18 May 2010. Wikimedia Commons has media related to Thai Ridgeback. 1 แสดง 1 – 1 จากทั้งหมด 1 ประกาศ 1. 15, 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต, 23 ม. 52 บัณฑิตศึกษา เอกสิ่งแวดล้อม กลุ่ม1 , กลุ่ม2 , กลุ่ม3 , กลุ่ม4 , กลุ่ม5 , กลุ่ม6 , กลุ่ม7, บริหาร รพ. Namiji mai katon bura หน้า 1 แสดง 1 – 1 จากทั้งหมด 1 ประกาศ 1. Sune masu yin gadi yayin da bura zaije yasha dadi cikin mara.

IDAN MUTUM YASAN UWASSA TA HAIFAI TO GA FILI NAN GA MAI DOKI. 20  และมีความ 32 มีหน่ายเป็นนิ้ว  มีช่องหรือว่าความห่างของตาข่ายหรือว่าเหล็ก ไม่ควรเกิน 1. The breed was formerly unknown outside Thailand, but is gaining notice in the Western world. They are also known as a Mah Thai Lang Ahn. The Thai Ridgeback is a muscular, medium-sized pariah-type dog with a wedge-shaped head, triangular-shaped prick ears, and a very short, smooth coat.

It has a pronounced ridge on its back formed by hair growing in the opposite direction that extends from behind the withers to the hips. Thai Ridgebacks have a muscular and streamlined body, making them extremely agile. Eight distinctive ridge patterns have been identified: needle, feather, arrow, lute, violin, bowling pin, leaf, and saddleback. All patterns are acceptable, but must be clearly defined and symmetrical.

The broader the ridge, the more highly it is prized. Thai ridgebacks are a hearty, overall healthy breed with few inherent health issues. The breed has reproduced in Thailand almost exclusively by natural selection until the very recent past. Inbreeding depression has not been observed in the breed. Thai Ridgeback Dogs are prone to dermoid sinus. Thai Ridgebacks are an intelligent breed.